GMR

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (= GMR) wordt gevormd door een afvaardiging van ouders en personeelsleden van alle scholen van de SKPO Novum. Namens iedere school heeft een leraar en een ouder zitting in de GMR. De GMR bespreekt allerlei beleidsmatige zaken die alle scholen van de SKPO Novum aangaan op het gebeid van onderwijs, personeel, organisatie en financiën. In het GMR-reglement staat beschreven waarover de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Daarnaast kan de GMR gevraagd of ongevraagd advies geven.

Vanuit Basisschool Het Mozaïek neemt Mart van Zandbeek als leerkracht zitting in de GMR en Maurits van der Aa als ouder.