Leerlingenzorg

Vanuit onze visie op onderwijs en opvoeding stemmen wij af op de leerbehoeften van het kind. Wij vinden dan ook dat elk kind uniek is!
Om de leerlingenzorg voor alle kinderen en speciaal voor zorgkinderen op onze school te realiseren, bewaakt de intern begeleider het zorgtraject.

Enkele taken van de intern begeleider zijn:

Het voeren van groepsbesprekingen met leerkrachten;
Het voeren van gesprekken met ouders en leerkrachten;
Het toetsen van kinderen;
Adviezen geven om kinderen extra te helpen;
Contacten onderhouden met – en advies inwinnen bij schoolondersteunende organisaties;
Het onderhouden van de orthotheek;
Nieuwe onderwijsontwikkelingen volgen en inbrengen in het team.
Doordat de eigen deskundigheid en kwaliteit verder toeneemt, is de verwijzing van kinderen naar scholen voor speciaal onderwijs afgenomen. Mede ook door de komst van Passend Onderwijs; onderwijs dat past bij leerbehoeften van elk kind.  

Passend onderwijs (SWV PO 30 06)
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband. Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken.
Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl 

 Leerlingenzorg SKPO Novum.docx

Leerlingenzorg SWV 30.06 - Kopie.docx