Leerlingenzorg

Vanuit onze visie op onderwijs en opvoeding stemmen wij steeds meer af op de leerbehoeften van het kind. Wij vinden dan ook dat elk kind uniek is!
Om de leerlingenzorg voor alle kinderen en speciaal voor zorgkinderen op onze school te realiseren, bewaakt de intern begeleider het zorgtraject.

Enkele taken van de intern begeleider zijn:

  • Het voeren van groepsbesprekingen met leerkrachten;
  • Het voeren van gesprekken met ouders en leerkrachten;
  • Het toetsen van kinderen;
  • Adviezen geven om kinderen extra te helpen;
  • Contacten onderhouden met – en advies inwinnen bij schoolondersteunende organisaties;
  • Het onderhouden van de orthotheek;
  • Nieuwe onderwijsontwikkelingen volgen en inbrengen in het team.

Doordat de eigen deskundigheid en kwaliteit verder toeneemt, is de verwijzing van kinderen naar scholen voor speciaal onderwijs afgenomen. Mede ook door inzet van het Rugzakgeld; geld voor kinderen die bijzondere zorg nodig hebben.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we steeds meer Passend Onderwijs gaan geven; onderwijs dat past bij leerbehoeften van elk kind.
Ook bestaat de mogelijkheid het onderwijs aan te passen dat sommige kinderen een eigen leerlijn krijgen toegewezen.
Kortom uw kind is onze zorg.

Documenten:

SchoolOndersteuningsProfiel het Mozaiek.pdf

ZORGPLAN -Structuur OndersteuningsPlan 2018 2019 BS Het Mozaiek.pdf

Wij willen onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Kwalitatief goed onderwijs betekent maximale resultaten behalen, door je onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk, dat wij op een systematische wijze de ontwikkeling van onze leerlingen volgen en tijdig hun eventuele stagnaties in dit ontwikkelingsproces signaleren en analyseren. De groepsleraar is verantwoordelijk voor een planmatige aanpak van de ondersteuning voor de leerlingen in de groep. De organisatie in de groepen en het leerstofaanbod staan in dienst van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Hierdoor willen we het onderwijs zo passend mogelijk maken. Leerlingen werken zoveel mogelijk in de eigen groep, onder begeleiding van de groepsleraar. De groepsleraar kan met hulpvragen terecht bij de intern begeleider en / of collega’s. Het accent van de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ligt op de begeleiding binnen de groep. Binnen het groepsgebeuren zijn werkvormen gecreëerd, waardoor dit mogelijk is (klassenmanagement, weektaak, gedifferentieerde instructie en kleine kring).  In principe volgen leerlingen zo lang mogelijk de reguliere stof van de desbetreffende groep. Het streven is om zo veel mogelijk de instructie te volgen. Indien nodig, wordt er gewerkt met individuele leerlijnen.

De intern begeleider heeft daarin een coördinerende, inhoudelijke, ondersteunende en coachende taak.

Lees meer.........

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 3006

SKPO-Novum maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband Primair onderwijs 30 06 (SWVPO 3006). Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is een vereniging van 15 schoolbesturen. Hiervan zijn er 6 besturen die speciaal onderwijs (SO) verzorgen en 9 besturen die regulier en/of speciaal basisonderwijs (SBO) verzorgen. In totaal telt het samenwerkingsverband 95 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd.

 

Organisatie

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV), bestaande uit de 15 deelnemende besturen. Zij hebben met name een toezichthoudende rol. Er zijn twee commissies: de kwaliteitscommissie en de auditcommissie. Het dagelijks bestuur is in handen van bestuurder Joris Elbers. De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. Het team werkt nauw samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06.

 

Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan is het beleidskader waarbinnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 haar werkzaamheden uitvoert en verantwoordt. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Het schooljaar 2018-2019 zien wij als Samenwerkingsverband PO 30 06 als transitiejaar. Het ondersteuningsplan 2018-2019 en andere informatie over het samenwerkingsverband  is de vinden op de site van SWVPO3006 https://www.swvpo3006.nl/